Košík  

Žádné produkty

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč Celkem

Košík K pokladně

Novinky

Všechny novinky

Slevy

Všechny slevy

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Pokud je v některém z níže uvedených bodů tento Reklamační řád v rozporu s aktuální a platnou legislativou, skutečné podmínky se řídí zákonnou úpravou pro koncového spotřebitele příznivější.

Reklamační řád upravuje záruku na zboží a postup při jeho reklamaci. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v prodejnách a elektronických obchodech patřících Martina Bezpalcová (IČ 08974535), zapsaná dne 21.02.2020 Úřadem příslušným podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Poděbrady, se sídlem Vlkov pod Oškobrhem 23, 28904 Opočnice, Česká republika, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Reklamační řád byl vypracován v souladu s Občanským zákoníkem 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992 SB., jejichž právní režim se užije, je-li kupujícím spotřebitel, vymezený § 419 NOZ.

"Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná."

Občanským zákoníkem 89/2012 Sb., jehož právní režim se užije, je-li kupujícím podnikatel vymezený § 420 NOZ

"Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele."

Pro vyvrácení pochybností a předcházení vzniku možných kolizí či rozporů se pro účely smluvního vztahu rozumí podnikatelem každý, který se bude identifikovat vůči prodávajícímu IČ a pod tímto IČ bude též konat právní úkony.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího či přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem a jeho postupem. Kupující, jakožto spotřebitel i podnikatel, jsou povinni se seznámit s reklamačním řádem již před uskutečněním objednávky, to vše za účelem předcházení možných rozporů či kolizí.

Záruka

Délka záruky z titulu práva za vady dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku je uvedena na dodacím listě (faktuře), kdy minimální doba záruky na nové zboží je 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží prodávajícím a končí dnem vyřízení reklamace, nikoliv až dnem vyzvednutí zboží zákazníkem. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Záruka se vztahuje zejména na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

Záruka se nevztahuje zejména na: 

a,- vady vzniklé mechanickým opotřebením,

b,- vady vzniklé mechanickým poškozením zboží,

c,- vady vzniklé používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí pro  něž je zboží určeno

d,- vady vzniklé nesprávným použitím výrobku,

e,- vady vzniklé nesprávným skladováním

f,- vady vzniklé neúdržbou a znečištěním

g,- vady vznilé neodborným zacházením, neodbornou obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží

h,- vady vzniklé provedením nekvalifikovaného zásahu, změnou parametrů zboží nebo bylo-li zboží upravováno zákazníkem

i,- vady vzniklé nadměrným zatěžováním zboří nebo jeho používáním v rozporu s podmínkami stanovenými výrobcem

j,- vady vzniklé tím, že zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

O tom co je vadou dle výše uvedených kritérií v bodu “a” až “j”, na než se záruka nevztahuje, rozhoduje vždy prodávající.

V případě, kdy je kupujícím podnikatel, přebírá prodávající v prvé řadě záruku za jakost v délce, kterou uvádí výrobce předmětného zboží či produktu, maximálně však 24 měsíců. Uplatní-li kupující vadu výrobku, za kterou prodávající odpovídá, má kupující nárok na její odstranění.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

V souvislosti s výše uvedeným bere kupující na vědomí, že záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou je zboží způsobilé vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet a plnit tak svou plnohodnotnou funkčnost. Prodejce tak v reklamačním řízení posuzuje nárokovanou vadu i s ohledem na výše uvedenou životnost a způsob míry opotřebení. Tato posuzovaná skutečnost bude tvořit součást obsahu reklamačního protokolu, pokud se na ni prodejce bude odvolávat jako na důvod zamítnutí reklamace v záruční době.

Uvedení do původního stavu

V případě vrácení zboží ze zápůjčky nebo v rámci 14 denní lhůty je třeba, aby produkt byl ve stejném stavu, jako jsme Vám ho předávali. Produkt musí být řádně zabalen, očištěn, uveden do původního stavu a dodán v spolu s kompletním balením. Všechny produkty, aby jste předešli účtování poplatků, je potřeba vrátit kompletní, včetně obalových materiálů, nepoškozené a bez známek používání.

Způsob reklamace

Při uplatnění reklamace je nutno předložit kompletní reklamovaný předmět plnění včetně příslušenství nebo jeho reklamovanou část. Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám. Při uplatňování reklamace zákazník uvede, jakým způsobem si přeje reklamaci vyřešit. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

V případě uplatnění reklamace si spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Dodavatel není povinen přijmout k reklamaci předmět plnění, nepředá-li jej odběratel s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která odběratel vůči dodavateli uplatňuje, je třeba dodavateli sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného předmětu dodavateli.

Dodavatel po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu bude postupovat jením z níže uvedených způsobů:

a,- uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí

b,- není-li možné oprávněnou reklamaci na místě vyřídit, přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace. O převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy

c,- na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět odběrateli vrátí

d,- přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta. O převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy

O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné, nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) může vyrozumět dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně, nebo některým z dálkových komunikačních prostředků). Toto však nezbavuje odběratele povinnosti samostatně se informovat o stavu reklamace. V případě, že tak odběratel neučiní, pak musí snášet důsledky, které z jeho nečinnosti v tomto směru plynnou (vizte, prosím, nález Ústavního soudu České republiky, sp. zn. III.ÚS2983/08).

Kupující bere na vědomí, že při uplatňování práv v reklamačním řízení bude vůči prodávajícímu postupovat způsobem, který je slučitelný s literou zákona a obecně závaznými normami chování a nebude postupovat způsobem, který by ve svém důsledku znamenal šikanózní výkon práv v rozporu s dobrými mravy a oprávněnými zájmy smluvních stran.

Prodávající může od kupujícího požadovat kompletní příslušenství, které obdržel při koupi zařízení. Při nedodání příslušenství na základě tohoto požadavku, může být reklamace zamítnuta.

Kupující je oprávněn uplatňovat nároky, které jsou přiměřené vadě příslušného reklamovaného zboží a které se posuzují z hlediska intenzity porušení kupní smlouvy tj. zda jde o podstatné či nepodstatné porušení kupní smlouvy s ohledem na vadu příslušného předmětu zboží. Pro vyloučení pochybností se podstatným porušením smlouvy v souladu s § 2002 odst. 1, Občanský zákoník, rozumí: "Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není."

V případě podstatného porušení kupní smlouvy má kupující nárok na jednu z následujících variant: 

a,- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

b,- odstranění vady opravou věci

c,- přiměřenou slevu z kupní ceny

d,- odstoupení od smlouvy

V případě nepodstatného porušení smlouvy kupní smlouvy má kupující nárok na jednu z následujících variant:

a,- odstranění vady

b,- přiměřenou slevu z kupní ceny

Přiměřenou slevou z kupní ceny se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí sleva, která percentuálně odpovídá snížení užitné hodnoty výrobku v důsledku vady s přihlédnutím k charakteru a druhu zboží, době užívání a opotřebení reklamovaného zboží.

V případě oprávněných reklamací bude prodávající postupovat přednostně tímto způsobem:

a,- v případě odstranitelných vad přednostně prodávající odstraní závadu opravou reklamovaného předmětu, případně jeho součásti

b,- v případě opakovaného výskytu vad nebo většího množství vad, které brání kupujícímu v řádném užívání, dodavatel přistoupí přednostně k výměně za nový předmět (resp. jeho součást) téhož typu. Nesouhlasí-li s tímto postupem zákazník, může žádat přiměřenou slevu z ceny předmětu plnění nebo od smlouvy odstoupit.

c,- v případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen předat prodávajícímu kompletní předmět plnění včetně příslušenství a dokumentace, smluvní strany si v tomto případě vrátí vzájemná plnění dle zásad o bezdůvodném obohacení.

Vydání reklamovaného předmětu plnění

Reklamovaný předmět vydá dodavatel po vyřízení reklamace pouze při předložení originálu potvrzení o převzetí zboží, předložení dokladu totožnosti vydaném státem Česká republika (prokazující oprávněnost příslušné osoby) se shodným jménem jako je na kupní smlouvě či doložením, že přebírající je statutárním orgánem společnosti či subjektem oprávněným za ni jednat v souvislosti s uzavřenou příslušnou kupní smlouvou.

Účtování skladného

Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, bude prodávajícím účtováno skladné za uložení věci ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení. Pokud si kupující zboží nevyzvedne z vyřízené reklamace ani do 6 měsíců ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Kupující bere na vědomí, že prodávající může dle výše uvedeného postupovat cestou svépomocného prodeje dle § 2126 a násl. Občanského zákoníku, kdy v případě prodlení strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

Neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí v případě postupu dle obchodního zákoníku).

Reklamace zboží zákazníkem

Kupující bere výslovně na vědomí v souladu s § 1832 odst. 2 Občanského zákoníku, že v případě, kdy zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Uplatňuje-li kupující své právo na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a zboží mu bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem, uplatňuje toto své právo na aktuálním sídle provozovatele.

Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má kupující povinnost nést náklady spojené s vrácením zboží dle aktuálního ceníku.

Ceník je pouze orientační, uvedené ceny se mohou lišit v závislosti na skutečných nákladech spojených s vrácením zboží a dle typu navráceného zboží.

Poškozený balík nebo nekompletní objednávka

Při převzetí zásilky jste povinni překontrolovat stav zásilky (množství balíků, neporušenost lepicí pásky, poškození krabice či obalu, atd.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Skrytou vadu zásilky jste povinni oznámit dopravci bez odkladu, nejpozději však do tří dnů od data převzetí zásilky v případě dopravy přes PPL, do dvou dnů u České pošty, a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Pokud přepravní společnost uzná Vaši reklamaci, kontaktujte nás telefonicky, písemně či e-mailem.

Nikdy nám nezasílejte reklamované zboží na dobírku. Dobírky vždy odmítáme převzít.

Nikdy nám nezasílejte žádnou zásilku bez toho, aniž byste nás informovali o jejím obsahu a důvodu jejího zaslání!

Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. června 2019. Reklamační řád je k dispozici v centrále a provozovnách prodávajícího nebo jako elektronický dokument na internetových stránkých www.mamutovina.cz. Změny tohoto řádu jsou vyhrazeny.

Tento reklamační řád je spolu s “Prohlášením o ochraně osobních údajů a dat zákazníků”, "Dodacími podmínkami" a "Platebními podmínkami" nedílnou součástí “Obchodních podmínek” naší společnosti.